Art in Hospital “เล่นสร้างสุข”

กิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ รพ.ศิริราช

เพื่อสร้างพื้นที่ผ่อนคลาย ช่วยเยียวยาจิตใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งที่รอดชีวิต